Ošetrovateľský obzor 3-4/2022 - obsah časopisu

Ose Obzor 3-4/2022Pôvodné  práce

Zuzana RYBÁROVÁ, Kristína SLÁVIKOVÁ: Bezpečnosť sestier pri ošetrovaní pacientov s COVID-19       
Jana Rottková, Lenka DIBDIAKOVÁ: Kvalita života pacientov s mechanickou podporou srdca       
Jana DEBNÁROVÁ, Ľubica LIBOVÁ, Ivana DÁVIDOVÁ: Posudzovanie psychosociálnych potrieb u pacientiek po hysterektómii       

Kazuistika

Tamara TÓTHOVÁ, Jana HAVLOVÁ: Využitie kinezioterapeutických metód pre zlepšenie pohybovej koordinácie a rovnováhy u pacienta po cievnej mozgovej príhode       

Prehľady

Eva SCHWEIGHOFER BEDNÁRIKOVÁ, Renáta FERANCOVÁ: Paravenózny únik cytostatík z pohľadu ošetrovateľskej praxe       
Helena KOŇOŠOVÁ: Ošetrovateľský model Joyce Evelyn Travelbee


Contents

Original articles

Zuzana RYBÁROVÁ, Kristína SLÁVIKOVÁ: Nurses safety when treating COVID-19 patients       
Jana Rottková, Lenka DIBDIAKOVÁ: Quality of life of patients with mechanical heart support       
Jana DEBNÁROVÁ, Ľubica LIBOVÁ, Ivana DÁVIDOVÁ: Assessment of psychosocial needs in patients after hysterectomy       


Case report

Tamara TÓTHOVÁ, Jana HAVLOVÁ: Use of kinesiotherapeutic methods to improve movement coordination and balance in patient after stroke       


Orerviews

Eva SCHWEIGHOFER BEDNÁRIKOVÁ, Renáta FERANCOVÁ: Chemotherapy extravasation in nursing practice       
Helena KOŇOŠOVÁ: The Human to Human Relationship Model of Nursing by Joyce Evelyn Travelbee