Oše Obzor 2/2020Pôvodné práce
Janka Hrabčáková, Adriana Repková, Emöke Takácsová: Faktory ovplyvňujúce ženu pri výbere miesta pôrodu       
Ivett Horváth, Adriana Repková: Profesijná spokojnosť pôrodných asistentiek       
Martina VALACHOVIČOVÁ: Vplyv veku a stravovacích návykov na vybrané kardiovaskulárne markery     

Prehľady
Andrea Čerňanová: Psychoedukácia pacientov s psychotickou poruchou       
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Riziko pádu ako ošetrovateľský problém       
Zuzana SLEZÁKOVA: Kompetencie sestier špecialistiek       


Contents

Original articles
Janka Hrabčáková, Adriana Repková, Emöke Takácsová: Factors affecting a woman in choosing the place of birth       
Ivett Horváth, Adriana Repková: Job satisfaction of midwives       
Martina VALACHOVIČOVÁ: The influence of age and dietary habits on selected cardiovascular markers       

Overviews
Andrea Čerňanová: Psychoeducation of patients with psychotic disorder        
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: The risk of fall as a nursing problem       
Zuzana SLEZÁKOVA: Competencies of nurses specialist nurses        

Loading...